Monday, March 29, 2010

ေတာ္ရန္၇ီးအတြက္
.....................................................................................................................................

ALP စာရခိုင္ေတာ္ရန္၇ီးအသက္ရွင္ဖို႔အတြက္ရာပိုင္ျဖစ္နီပါေ၇
ေယေကေလ့ တျခားတျခားအဖြဲ႔တိနန္႔စာေက ရခိုင္ျပည္ကိုယ္စားဂုဏ္အဟိဆံုးအဖြဲျဖစ္ပါေရ။
ေတာ္လွန္၇ီးကိုေဒအတိုင္းဆက္လားနီဖို႔ဆိုေက ေတာ္လွန္ရီးလိုင္ျပတ္လားမည္ျဖစ္ပါေ၇။
သ၇ုပ္ျပေတာ္လွန္၇ီးတ၇ပ္မဟုတ္ဘဲနန္႔ စံျပေတာ္လွန္၇ီးတ၇ပ္လို႔နီဗ်ာ

Saturday, March 27, 2010

မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းၾကီးတေယာက္အၾကာင္း
ရခိုင္ျပည္တပ္မေတာ္
စစ္ဦးစီခ်ဳပ္ ဗိုလ္ရာဇာကို အိႏၵိယ စစ္တပ္က အန္တမန္ကၽြန္းမွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္
ေဖေဖၚ၀ါရီ လ ၁၁ ရက္နိ႕က လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္လိုက္ေတအတြက္ အခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁
ရက္နိ႕ဆိုေက ဗိုလ္ရာဇာ က်ဆံုးလားစြာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေရနိ႕
ျဖစ္ပါေရ။ ဗိုလ္ရာဇာစြာ တိုင္းျပည္နန္႔ လူမ်ိဳး လြတ္ ေျမာက္ေရးအတြက္
ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္နိန္ခ်ိန္မွာ အဂုပိုင္ အိႏၵိယစစ္တပ္၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈကို ခံလိုက္ရစြာျဖစ္ပါေရ။ ယင္းပိုင္ ေခါင္းေဆာင္တဦး
က်ဆံုးလားရၿခင္းက ရခိုင္ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွာ ၾကီးမားေရ ဆံုးယႈံးးမႈၾကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေရပိုင္ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ အစားထိုးမရႏိုင္ေရ
ဆံုးယံႈးမႈၾကီးတရပ္ လည္း ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ရာဇာစြာ ဇာပိုင္ေဂါင္းေဆာင္မ်ိဳးလဲ။ သူ၏စိတ္နီသေဘာထားတိက ဇာပိုင္ဟိေရလဲဆိုစြာကို သိဟိႏိုင္ေအာင္ ဗိုလ္ရာဇာနန္႔ ညီအစ္ကိုေတာ္စပ္သူ ေတာ္လွန္ေရး
လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ေရ ကိုလင္းခိုင္ကို ကိုေမာင္ေအးက တိြ႕ဆံုၿပီး အဂုပိုင္ မိန္းျမန္းထားပါေရ။

မိန္း။ ကိုလင္းခိုင္အနီနန္႕ ဗိုလ္ရာဇာ၏
ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အေၾကာင္းကို ပထမ ေျပာျပပီးပါလား။

ေျဖ။ ဗိုလ္ရာဇာစြာ မင္းျပားျမိဳ႕နယ္
ေရႊေခ်ာင္းေက်းရြာဇာတိ ျဖစ္ပါေရ။ သူ၏ဖခင္က ဦးသာျမေအာင္၊ မိခင္က
ေဒၚၾကာစိန္ေမ (သို႕) ေဒၚၾကာစိန္ျဖဴ ျဖစ္ပါေရ။ သားသမီး ၇ ေယာက္အနက္
တတိယေျမာက္ သားျဖစ္ပါေရ။ ငယ္နာမည္က လွထြန္းေအာင္ျဖစ္ပါေရ။ သူ႕ကို အသက္ ၁၃
ႏွစ္မွာ သွ်င္ျပဳျပီး စစ္ေတြျမိဳ႕ ပုသိမ္ေက်ာင္းတိုက္နန္႔ စစ္ေတြျမိဳ႕က
ၾကက္ကိုင္းတန္ေက်ာင္းမွာလည္း ပရိယတၱိစာပီတိကို သင္ၾကားခပါေရ။

မိန္း။ ဗိုလ္ရာဇာစြာ ေတာ္လွန္ေရးနန္႔ ဇာပိုင္ဆက္စပ္ခပါသလဲ။ ဇာပါတီနန္႕ဆက္စပ္ျပီး သူ ေတာ္ လွန္ေရး စလုပ္ခစြာပါလဲ။

ေျဖ။ ယင္းပိုင္ စစ္ေတြမွာ စာသင္ေနတုန္း အသက္ ၁၆

ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက သူက ႏိုင္ငံေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းတနန္႔ ထိတိြ႔ ဆက္ဆံခပါေရ။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ

ALP
နန္႔ ဆက္စပ္ျပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္ယူဂ်ီလုပ္ခပါေရ။ ရန္ကုန္နန္႔ စစ္ေတြကို
အလားအလာလုပ္ျပီးေက လွ်ိဳ႕၀ွက္ယူဂ်ီ လုပ္နိန္ေရအခ်ိန္မွာ အသက္ ၂၀
ျပည့္ေရအခါ
သူ႐ို႕႕ရြာမွာ မိဘတိက ရဟန္းခံပီးပါေရ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရန္ကုန္ကို
ျပန္လားၿပီး
လွ်ိဳ႕၀ွက္ယူဂ်ီအလုပ္တိကို ဆက္လက္လုပ္ကို္င္ခပါေရ။ ယင္းပိုင္ လိုလုပ္ယင္းနန္႕
လူသိမ်ား
လာေရအခါ ရန္ကုန္မွာ နီလို႕မရေရအတြက္ ဘိတ္ (ျမိတ္)၊ ေကာ့ေသာင္းဘက္ကို
ထြက္လားခရပါေရ။

မိန္း။ ဗိုလ္ရာဇာ၏ ငယ္စဥ္က စိတ္သေဘာထား ဇာပိုင္ဟိေရလည္းဆိုတာကို ေျပာပီးပါ။

ေျဖ။ သူ႕ စိတ္နီသေဘာထားကို သိရသေလာက္ေျပာရေက
သူ ဇာနိန္ရာကို ေရာက္ေရာက္၊ ဇာအလုပ္ကုိပင္လုပ္လုပ္၊ ဇာပညာကိုပင္ သင္သင္
သူစြာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေရးကိုသာ ပိုျပီးေက အလီးထားေရစိတဟိေရလို႔ သိရပါေရ။ ငယ္စဥ္ကတည္းက သူစြာ အမ်ိဳးသားေရးအေၾကာင္းတိကိုသာ
ေျပာေလ့ဟိပါေရ။ ေနာက္ျပီးေက သူ႕အဖကလည္း ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမား
ေျပာက္က်ားတစ္ဦးျဖစ္ေတ အတြက္ သူစြာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ ငယ္စဥ္ကတည္းက
ျပင္းထန္ခသူတစ္ဦးျဖစ္ပါေရ။ ရခိုင္တမ်ိဳး သားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္
ငယ္စဥ္ကပင္ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေရအတြက္ အရြယ္ေရာက္ လာေရအခါ
မည္သူတဦးတေယာက္ကမွ တိုက္တြန္းစရာမလိုဘဲ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ပယ္ထဲကို အေရာက္ လားျပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို လုပ္ကိုင္ခစြာျဖစ္ပါေရ။

မိန္း။ ဗိုလ္ရာဇာစြာ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္တိနန္႕
သူ႕လက္ေအာက္မွာဟိေရ ရဲေဘာ္ရဲဘက္တိကို သူကဇာပိုင္ သေဘာထား ဆက္ဆံတတ္ပါလဲ။

ေျဖ။ သူစြာ အမိ်ဳးသားေရးသမားပီပီ
ရခုိင္ျပည္နန္႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေရ ဇာသူ႕
ကိုမဆို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရ စိတ္ဟိပါေရ။ သူနန္႔အတူ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ခေရ ရဲေဘာ္ရဲဘက္တိအေပၚမွာလည္း မိမိရင္၀ယ္သားကဲ့သို႕ သေဘာထားၿပီး
ေစာင့္ေယွာက္ပါေရ။ တိုက္ပြဲမွာက်ဆံုးလားေရ သူ၏ ရဲေဘာ္တိ အတြက္လည္း
သူစြာ အခ်ိန္အၾကာၾကီး စိတ္ထိခိုက္တတ္ျပီး သူ႕အတြက္ ပိုျပီးအလုပ္ လုပ္ဖို႕
စိတ္ျပင္းျပသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါေရ။

မိန္း။ ဗိုလ္ရာဇာ ဇာေၾကာင့္ က်ဆံုးရသလဲလို႕
အစ္ကိုယ့္ အနီနန္႔ ယူဆပါသလဲ။

ေျဖ။ ဗိုလ္ရာဇာ က်ဆံုးရစြာက
ေစတနာလြန္ကဲအားၾကီးလို႕ က်ဆံုးရေရလို႕ ေျပာခ်င္ပါေရ။ ဇာေၾကာင့္ လဲဆိုေက
ခုကိစၥမွာ သူက အၾကီးဆံုးတာ၀န္ဟိသူျဖစ္ျပီး သူ႕ေအာက္က တာ၀န္ဟိသူတိ လားေရာက္ေဆာင္ရြက္ေက ရႏိုင္ေရကိစၥျဖစ္ေကေလ့့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ လားေရာက္လုပ္ကိုင္ေရအတြက္ အခုလိုျဖစ္ခရစြာျဖစ္ပါေရ။ ဗိုလ္ရာဇာစြာ ဇာအလုပ္မဆို မိမိကိုယ္တိုင္ လားေရာက္လုပ္ကိုင္ရမွ
ေၾကနပ္ေတလူစားမ်ိဳးျဖစ္ပါေရ။ သူ႕ လက္ေအာက္က အဆင့္ဆင့္လုပ္နိန္ကတ္ေတ
သူတိကို အားမလိုအားမရျဖစ္ရာကနီ သူကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ၿပီး အိႏၵိယကို လားေရာက္ခစြာျဖစ္ပါေရ။ ဇာနိန္ရာမဆို သူလုပ္မွ ရေရဆိုေရ
သေဘာထားတိဟိပါေရ။ အမ်ိဳးသားအတြက္ ျဖစ္စီခ်င္ေရဆႏၵတိစြာ လြန္ကဲေရအတြက္
အခုပိုင္အျဖစ္ဆိုးနန္႔ ၾကံဳတိြ႕ခရစြာ ျဖစ္ပါေရ။

မိန္း။ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းနန္႔
ေတာ္လွန္ေရးအသိုင္းအ၀ုိင္းက ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ပါေရ။ ဗိုလ္ရာဇာက
ႏိုင္ငံေရးမဟိ၊ မိုက္ရူးရဲဆန္ေရ။ စစ္ဘုရင္၀ါဒက်င့္သံုးေရ။ စသျဖင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈ တိြရပါေရ။ ယင္းအေပၚ အစ္ကိုဇာပိုင္ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ယင္းကိစၥနန္႔ ပတ္သက္လို႕ေျပာရဖို႔ဆိုေက
သူစြာ စစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေတအတြက္ အေျပာၾကမ္း ပါေရ။ ယေကေလ့
သူ႕ႏွလံုးသားစြာ အလြန္တရာမွ ႏုညံ့ပါေရ။ ရခုိင္ျပည္နန္႔ ရခုိင္လူမ်ိဳးအေပၚမွာ
သူ ထားေရသေဘာထားစြာ အလြန္တရာ ႏုညံ့အားၾကီးပါေရ။ ဇာေလာက္ပင္ သူ႕ပါးစပ္က
ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ေျပာေကေလ့့ သူေျပာေရစကားတိထဲမွာ ေစတနာပါေရအတြက္
ၾကားရေရသူတိက စကားၾကမ္းၾကမ္း ေျပာေကေလ့့ ခြင့္လႊတ္သည္းခံၾကပါေရ။
ဗိုလ္ရာဇာ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္းရံုးေရး၊ တိုက္ခိုက္ေရးကအစ ကၽြန္ေတာ္
အနီးကပ္ျမင္လိုက္ရစြာက တခုေလ့ေျပာစရာမဟိပါ။ ေနာက္တခုက သူ႕ကို
၀ိုင္းရံပီးကတ္ေတ တခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္ တိက သူ႕အမွားတိကိုတြိ႕ေကလည္း
မွားစြာကို မွားေရလို႕မေျပာဘဲ မွန္ေရဆိၿုပီး ေျမွာက္ပင့္လို႕ ပီးၾကစြာတိလည္း ဟိခပါေရ။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ရာဇာကို
ထိခိုက္မႈတခ်ိဳ႕ဟိခပါေရ။ ယေကေလ့ ဗိုလ္ရာဇာစြာ တိုင္းျပည္အတြက္
အမ်ားၾကီး အလုပ္လုပ္ခသူတစ္ဦးျဖစ္ေရ အတြက္ မွားစြာတိ ဟိႏိုင္ခေကေလ့ သူမွားခစြာတိက သာမန္အမွားမ်ိဳးတိသာ ျဖစ္ေရလို႕ ေျပာခ်င္ပါေရ။

မိန္း။ ဗိုလ္ရာဇာစြာ ရခုိင္ျပည္တပ္မေတာ္ကို
စတင္တည္ေထာင္လာေရ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေရ။ ယင္း စတင္လာေရအခါ သူ ဇာပိုင္ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားလာသလဲဆိုစြာကို အစ္ကိုသိသေလာက္ ေျပာျပပီးပါလား။

ေျဖ။ ဗိုလ္ရာဇာ ပထမဆံုး
ALP ကို၀င္ပါေရ။ သိရသေလာက္
ဗိုလ္ရာဇာစြာ
ALP က
ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕နန္႔ ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပလို႕ သိရပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္ သူ႕ကို သီဒဏ္ပီးခစြာတိ ဟိေရလို႕လည္း သိရပါေရ။ ယင္းပိုင္ သီဒဏ္ပီးခံရေရအတြက္
သူစြာ ကရင္နယ္ျမီ တပ္မဟာ ၄ ကို တိတ္တဆိတ္ ထြက္ခြါလားျပီး ယင္းမွာ
ေတာ္လွန္ေရးစလုပ္ၿပီး လက္နက္နိ စုေဆာင္းပါေရ။ လူတိ စုေဆာင္းခပါေရ။
လက္နက္နန္႔ ေငြအင္အား ေတာင့္တင္းလာေရအခါ ပင္လယ္ျပင္ကို ေမာ္ေတာ္ဘုတ္တိနန္႔
ျဖတ္ၿပီး ဘဂၤလာ-ရခိုင္နယ္စပ္မွာ ရခုိင္ျပည္ တပ္မေတာ္
AA ကို
လာေရာက္ထူေထာင္ခပါေရ။ ဗိုလ္ရာဇာစြာ ေခတ္သစ္ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းမွာ
ရခုိင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အမ်ားဆံုးရွာဖီြ
စုေဆာင္းပီးႏိုင္ခေရ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါေရ။

မိန္း။ ဗိုလ္ရာဇာစြာ ရခုိင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ
အလြန္နာမည္ၾကီးခေရ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္က ဇာေၾကာင့္ပါလဲ။

ေျဖ။ ဗိုလ္ရာဇာစြာ သူရ သတၱိနန္႔
ျပည့္စံုသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး တိုက္ခိုက္ေရးမွာ အလြန္ေကာင္းေရသူ တစ္ဦး
ျဖစ္ပါေရ။ ေနာက္ၿပီး ဇြဲ၊ ၀ိရိယ၊ သက္လံုေကာင္းပါေရ။ နီစြာထိုင္စြာ လားစြာလာစြာအစ သတိ ဟိပါေရ။ စစ္သားေကာင္းတစ္ေယာက္အနိနန္႔ ဇာနိန္ရာမွ
သူ႕ကိုေျပာဖြယ္ရာမဟိိပါ။ ဆက္ဆံေရး မွာ၎၊ စည္းရံုးေရးမွာ၎၊ လူထုနန္႔
ဆက္ဆံေရနိန္ရာမွာလည္း ေပ်ာ့ေပ်ာင္းပါေရ။ ပီးကမ္းခ်ီးျမွင့္ေရနိန္ရာမွာလည္း
မငွဲ႕ကြက္တတ္ပါ။ ငယ္သားတိအေပၚမွာ စိတ္ထိခိုက္ေအာင္ မေျပာပါ။ ေနာက္ၿပီးေက
မဟာမိတ္တိနန္႕ လည္း ေျပလည္ပါေရ။ ဗုဒၶဘာသာနန္႔ဆုိင္ေရ
လွဴဒါန္းစြန္႕ၾကဲေပးကမ္းမႈတိကို ေရာက္ေရနိန္ရာမွာ လုပ္ပါေရ။ ၿပီးေက
ဗိုလ္ရာဇာစြာ ေတာ္လွန္ေရး သက္တမ္းတေလွ်ာက္လံုးမွာ သူ႕ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ တခုလည္း
လုပ္ကိုင္ခစြာ မဟိဘဲ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ပီးဆပ္လားသူတစ္ဦးျဖစ္ပါေရ။
ဗိုလ္ရာဇာစြာ ရခုိင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတာ္လွန္ေရးမွာ စံတင္ထားေလာက္ေတ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕အနစ္နာခံသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္
ရခုိင္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ပယ္မွာ အခ်ိန္တို အေတာအတြင္း ဗိုလ္ရာဇာစြာ
အထူးထင္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္ခစြာ ျဖစ္ပါေရ။

မိန္း။ ဗိုလ္ရာဇာ က်ဆံုးလားရၿခင္းအတြက္
ရခုိင္လူမ်ိဳးတိအတြက္ နစ္နာဆံုးယႈံးမႈတိ ဟိေရလို႕ ထင္ပါသလား။

ေျဖ။ ဗိုလ္ရာဇာ က်ဆံုးလားေရအတြက္
ကၽြန္ေတာ္႐ို႕ ရခုိင္သားတိအတြက္ အလြန္႕အလြန္ ဆံုးယႈံးမႈတစ္ခု ျဖစ္ေတလို႕
ကၽြန္ေတာ္အနီနန္႔ ခံစားရပါေရ။ ဇာျဖစ္လို႕လဲဆိုေက ဗိုလ္ရာဇာ
က်ဆံုးလားေရေနာက္ပိုင္းမွာ သူ႔ပိုင္လူမ်ိဳး ေနာက္ထပ္ေပၚေပါက္မလာေရအတြက္
ျဖစ္ပါေရ။ ဗိုလ္ရာဇာ လုပ္ခေရလမ္းေၾကာင္းကို ဆက္လက္ လုပ္ႏိုင္ေရသူ
မဟိေရပိုင္ ဗိုလ္ရာဇာ အသက္၊ သီြး၊ ေခၽြးနဲက ရင္းႏွီးၿပီးရွာဖီြထားခေရ
လက္နက္ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္တိကိုလည္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခေရ သူတိ မဟိခပါ။ ရခုိင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ကိုယ္က်ိဳး စြန္႕သူတိနည္းပါးျပီးေက
ဗိုလ္ရာဇာပိုင္ ရြတ္ရြတ္ခၽြန္ခၽြန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရ ေခါင္းေဆာင္တိကို
လက္ဆင့္ကမ္း မမီြးထုတ္ႏိုင္ေရအတြက္ သူက်ဆံုးလားၿခင္းက
ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အစားထိုး မရႏိုင္ေရ ဆံုးယႈံးမႈၾကီးတစ္ရပ္
ျဖစ္ပါေရ။ ဗိုလ္ရာဇာ က်ဆံုးသလားေရအတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတိ လြတ္
ေျမာက္ဖို႕ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ ေနာက္က်လားပါေရ။
အားနည္းလားေရလို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အနီနန္႔ သတ္မွတ္ပါေရ။

မိန္း။ တခ်ဳိ႕ကေျပာပါေရ။ ဗိုလ္ရာဇာ
အသက္ရွင္ဟိသိမ့္ေရ။ တခ်ိဳ႕က အိႏၵိယအစိုးရ သတ္ပစ္ လိုက္တတလို႕
အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာနိန္ၾကပါေရ။ ယင္းအေပၚ ညီေတာ္စပ္တဲ့ မိသားစု၀င္
တစ္ေယာက္အနီနန္႔ ဇာပိုင္ထင္ပါသလဲဲ။

ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္က ဗိုလ္ရာဇာ သီဆံုးလာခဗ်ာယ္ၿဖစ္ေတလို႔ ယူဆပါေရ။ ဇာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေက ျပႆနာ
ျဖစ္ေရနိန္႔ကစၿပီး ခုအခ်ိန္ထိ တခုအစတနလည္း ေပၚမလာဗ်ာယ္ၿဖဟ္လို႔ ဗိုလ္ရာဇာနန္႔တကြ
ေခါင္းေဆာင္ ၆ ေယာက္ ကို အိႏၵိယစစ္တပ္က သတ္ပစ္စြာမွန္ေရလို႔႕
ကၽြန္ေတာ့္အနီနန္႔ ယံုၾကည္ပါေရ။ အဂု အဖမ္းခံနီရေရ ရဲေဘာ္တိလည္း
ဗိုလ္ရာဇာနန္႔ ပစ္သတ္ခံရစြာကို မျမင္ခရေကေလ့ ေသနတ္သံတိကို
ၾကားခရသူတိလည္း ျဖစ္ၾကပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က အိႏၵိယအစိုးရ
လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ပစ္ေတဆိုစြာကို ဧကန္မုခ် ယံုၾကည္ပါေရ။ ေနာက္တခ်က္က
အိႏၵိယႏို္င္ငံမွာ ေဒကိစၥနန္႔ပတ္သက္လို႕ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုေတာင္မွ ျဖဳတ္ပစ္ရေရအဆင့္ထိဟိခေရအတြက္ အမွန္တကယ္ သတ္ပစ္စြာဟုတ္ေတလို႕
ယံုၾကည္ပါေရ။

ရခုိင္ျပည္နဲ႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးအတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္
တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲဖို႕ဆိုျပီးေက ရခိုင္ျပည္ တပ္မေတာ္
AA ကို
ထူေထာင္ခေရ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ရာဇာအပါအ၀င္ ေခါင္းေဆာင္ ၆ ေယာက္ကို
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလမွာ အိႏၵိယေထာက္လွမ္းေရးက အန္တမန္ကၽြန္းမွာ
ေရတပ္အျခီစိုက္စခန္းတစ္ခု ဖြင့္ပီးေမ ဆိုျပီး ေခၚယူလားကာ
လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္လိုက္ပါေရ။ ဗိုလ္ရာဇာ လုပ္ၾကံခံလိုက္ရျပီးေနာက္ သူနန္႔ အတူ
ပါလာေသာ ရခုိင္ကရင္ ရဲေဘာ္ ၃၄ ေယာက္ကိုလည္း ဂနိန္႔တုိင္ အိႏၵိယအစိုးရက
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါေရ။ ဘဂၤလာနယ္စပ္မွာဟိနိန္ေရ ရာနန္႔ခ်ီေရ ရဲေဘာတိနန္႔
ေခတ္မွီလက္နက္မ်ိဳးစံုမွာလည္း သူနန္႔အတူ ေပ်ာက္ဆံုးလားခရပါေရ။

Tuesday, February 23, 2010

ိarakan army

အိႏၵိယအက်ဥ္းေထာင္က ၇ခိုင္ေတာ္လွန္၇ီးသမားတိ

နအဖကိုခ်ဖို႔လူတိ

သတိ

သို႔အားလံုးေသာ ၇ခိုင္သူ၇ခိုင္သား၇ို႔ အကၽြန္ေတာ္နီမင္းသွ်င္အထူးသတိပီးပါေ၇။
အကၽြန္ေတာ္ ေအအမ္ပီမွာနီမင္းသွ်င္ဆိုေ၇နာမည္နန္႔စာ၇ီးဖူးပါေ၇။

၇ခိုင္ေတာ္လွန္၇ီးဓါတ္ပံုတိ ၇ခိုင္ျပည္ၾကီးလြတ္ေျမာက္၇ီးအေၾကာင္းနန္႔
၇ခိုင္ျပည္အနာဂါတ္မိ်ဳးဆက္သစ္တိ ၇ခိုင္မ်ိဳးစိတ္ေပၚေပါက္ဖို႔အဓိကစိတ္မွာ၇ည္ဗ်ာလ္စာ၇ီးခေ၇။

တနိမွာ စကါးေျပာ၇ိုင္းေ၇ဆိုဗ်ာလ္ လူမသိသူမသိ အဗန္ခံ၇သည္။ အကၽြန္ေတာ္တခုေလ့မေျပာပါဖူးပါ
အကၽြန္ေတာ္၇င္ထဲမွာ အဇာပိုင္ခံစာ၇မသိျဖစ္လားသည္။

အမွန္မွာေအအမ္ပီမွာ ကေကာင္းေတာ္ေရ ရခိုင္အနာဂာတ္အတြက္ကေကာင္းလိုအပ္ေတ အန္ဒမာန္တိ အဖြဲ႕ဝင္တိ၇ီွစာကိုအားလံုးသူအသိပါဗ်ာ
ယင္းစာမွာ ႏိုင္ငံ၇ီးမၾကိဳက္ေတ အဖ်က္သမားတိက အမ်ိဳးမ်ိဳးေႏွာင္း့ခ်က္စာကို
မၾကာခဏၾကံဳတိြ၇ေ၇။
မမ ၾကဴးပနာ ရခိုင္ျပည္အနာဂတ္ကိုေခ်ာက္ထဲတိုးခ်နီစာကိုသတိျပဳသင့္ေ၇။
ယင္းပိုင္လူတိကို ၇ခိုင္သားတိလံုးဝသတိထားသင့္ေ၇

၇ခိုင္လူမ်ိဳးမွန္သ၇ိ အမ်ိဳးအတြက္ လမ္းမွန္ကိုဦးတည္းဗ်ာ
၇ခိုင္ျပည္ကို အမ်ိဳးအမ်ိဳးဖ်က္ဆီးနီေ၇ နအပနန္႔ခီြးအုပ္စုကိုတိုက္ဖို႔
ၾကိဳးစားသင့္ေ၇။

Saturday, February 20, 2010

Arakan army


ေန၇ဥၹရာသတင္ကိုကိုးဗ်ာ
ေဖဖဝါ၇ီလ ၁၁ ရက္နိန္႔က ALA တပ္ ALP ၏လက္ေအာက္ခံတပ္နန္႔ ဗမာခီြးတပ္ရို႕စစ္ပြဲျဖစ္ဂတ္စာမွာ
ဗမာခီြးတပ္က ၁ ေကာင္းလစန္ေၾကာ္ ပနာ ၂ ေကာင္း
နံခက္ထိေၾကာင့္သတင္း၇ေ၇။